De Oude Jan is gelegen aan de Kerkstraat 56, 6883 HV Velp Gld

De naam van de stichting:

 • stichting Vrienden van de Oude Jan.

De fiscale gegevens van de Stichting:

 • RSIN (fiscale nummer): 8158.27.593;
 • IBAN (bankrekening nummer): NL32 ABNA 0603 2300 83.

De contactgegevens van de Stichting:

De bestuursleden van de Stichting:

 • dhr. J. (Ko) Jacobs (voorzitter);
 • mw. P. (Pieternel) Beuzekom (vice-voorzitter);
 • mw. M. (Marijke) Bruinewoud (secretaris);
 • dhr. F. (Fred) Steenstra (penningmeester/ledenadministrateur);
 • mw. J.W. (Hannie) van Noort;
 • mw. H. (Hieke) van Til.

Het beheer van de website van de Stichting:

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De Stichting is een ANBI:
Voor uw gift aan de Stichting geldt een giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de belastingdienst.

 • Beleidsplan:
  Het beleidsplan is opgenomen na dit puntsgewijze overzicht.
 • Beloningsbeleid:
  De werkzaamheden ten behoeve van de Stichting geschieden uitsluitend door vrijwilligers die daarvoor geen beloning ontvangen. Zo nodig wordt in voorkomende gevallen een vergoeding gegeven voor daadwerkelijk ten behoeve van de Stichting gemaakte onkosten.
 • De doelstelling van de Stichting, zoals aangegeven in de statuten:
  Het opbrengen van de exploitatielasten van de Oude Jan en het bijeenbrengen van gelden voor de financiering van bijzondere voorzieningen aan, in en rondom de kerk. Voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 • Verslag van de uitgeoefende activiteiten:
  Informatie hierover vindt u onder de volgende links op deze website: ‘Agenda en evenementen’ en ‘Berichten en nieuws’.
 • Financiële verantwoording:
  Zie aan het eind van deze pagina.

Beleidsplan

Conform haar doelstelling financiert de Stichting bijzondere voorzieningen aan, in en rondom de Oude Jan, Kerkstraat 56 te Velp. Hiermee draagt zij bij aan de instandhouding, verfraaiing en het gebruik van een levend, functioneel monument voor alle inwoners van Velp, ook in de komende tijd.

In 2013 en daarvoor heeft de Stichting zich ingespannen om de restauratie van de toren door de gemeente Rheden mogelijk te maken. De toezegging van een aanzienlijke financiële bijdrage door de Stichting heeft bewerkstelligd dat de start van deze restauratie nog in 2013 kan plaatsvinden. De verlichting van de klok, een wens van omwonenden, wordt in 2014 door de Stichting gefinancierd in aanvulling op de voor de restauratie te verstrekken gelden.

Door de ondersteuning van een actief gebruik van niet kerkelijke activiteiten in de Oude Jan draagt de Stichting bij aan de realisering van haar doelstelling. Zo organiseert de Werkgroep Culturele Activiteiten, waarin de Stichting Vrienden van de Oude Jan deelneemt, elke laatste zaterdag van de maand een activiteit waarbij muziek het uitgangspunt is, al dan niet met literatuur.

Tijdens de jaarlijkse Open Monumentendagen wordt de kerk opengesteld. Daarbij organiseert de Stichting een aanvullende activiteit, bijvoorbeeld het maken van oude muziekinstrumenten, om het bezoeken van het kerkje nog aantrekkelijker te maken. Daarnaast wordt de kerk beschikbaar gesteld voor de uitvoering van andere (kerst-)concerten, uitvoeringen en activiteiten en heeft de kerk de functie van ‘Huis der gemeente’, dat wil zeggen trouwlocatie voor het burgerlijk huwelijk.

Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van de Stichting wordt in 2014 het jubileumboek Onze Oude Jan uitgebracht.

De Stichting beschikt over een eigen website (www.vriendenvandeoudejan.nl) met achtergrondinformatie en gegevens over activiteiten, enz. Deze website wordt bijgehouden door een webmaster onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Enkele malen per jaar ontvangen de donateurs (‘Vrienden’) een brief met informatie van het bestuur over activiteiten in de Oude Jan en over de besteding van middelen aan voorzieningen in het kader van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting.

Het bestuur bestaat uit zeven personen en vergadert ca. 5 maal per jaar.
De Stichting verkrijgt haar middelen uit jaarlijkse donaties van de ca. 850 donateurs en soms uit legaten. Jaarlijks wordt in de genoemde brief aan de donateurs een financieel overzicht verstrekt in aanvulling op de in de brief toegelichte informatie over de bestedingen aan voorzieningen in, aan en rondom de kerk.

Vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 november 2013.

Voorzitter  /  Secretaris

Geldstroom 2021

Begroting 2022

Privacybeleid Stichting Vrienden van de Oude Jan

De Stichting Vrienden van de Oude Jan hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacybeleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Stichting Vrienden van de Oude Jan houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Klik hier voor uitgebreide omschrijving van het Privacybeleid