Start werkzaamheden buitenruimte “OUDE JAN”

Stichting Vrienden van de Oude Jan

Buurtbewoners en andere belanghebbenden hebben vorig jaar tijdens een bijeenkomst in de Oude Jan hun wensen naar voren gebracht voor de herinrichting van het terrein rond het historische kerkje. Dat leidde tot een paar verschillende plannen die tijdens een tweede bijeenkomst werden gepresenteerd. De naar aanleiding daarvan gemaakte opmerkingen zijn door de Stichting Vrienden van de Oude Jan en de gemeente Rheden verwerkt in een definitief plan.

Voor groter formaat klik hier.
(Indien geopend in groter formaat dan op X rechts boven foto klikken om naar deze pagina terug te keren.)

 

Wat gaat er gebeuren?
Het kaartje toont ons de verbeteringen. Over de belangrijkste daarvan het volgende. Als eerste valt de ronde ruimte voor de kerk op, onder de majestueuze rode beuk. De hier aan te leggen mooie halfverharding, met langs de randen een aantal plezierige zitbanken, biedt een veel betere plaats voor ontmoeting en verpozing dan de huidige situatie.

In de tweede plaats krijgen de paden een ander, logisch beloop, maar de historische basaltkeien blijven. En dan het groen. Alle lindes bij de Oude Jan, dus oostelijk van de ingang bij de rode beuk, worden in het vervolg periodiek geknot, zodat er een eenheid in beeld ontstaat en de kerk ook in de toekomst zichtbaar blijft. Op de plaats van de vijf bij elkaar staande lindes dicht tegen de bewoning aan de noordkant, komt een mooie border met een paar lage bomen. De oude muur wordt vrijgemaakt van begroeiing en ook hier komt een border.

Tenslotte, een deel van het gras krijgt een ander karakter: natuurlijker, bloemrijk, vriendelijk voor vlinders en bijen. Het zal dan ook nog maar incidenteel worden gemaaid, met uitzondering van een nieuw graspad direct rond de kerk. Natuurlijk wordt de aanwezige zeldzame weidegeelster bij de werkzaamheden ontzien.

In het kader van het ‘Ik buurt mee’ project van de gemeente Rheden is door de bewoners meer dan € 3.000 gedoneerd als bijdrage in de noodzakelijke verplaatsing van de Dr. Fabiuspomp en de pomp geschikt te maken om drinkwater te tappen èn in de aanschaf van een degelijk mededelingenbord met historische informatie over de Oude Jan en de directe omgeving.
Fantastisch dat bewoners zich zo betrokken voelen!

Wanneer gaan we beginnen?
Het werk wordt opgedeeld in twee fasen. De eerste fase betreft de verharding: het verleggen en bestraten van de paden en het aanleggen van de halfverharding. Het uitvoerende hoveniersbedrijf heeft aangegeven dat dit werk meteen in de tweede helft van mei 2020 kan beginnen. Het bedrijf houdt daarbij rekening met de regels in het kader van het Coronavirus. De gemeente Rheden houdt toezicht op de uitvoering.
De tweede fase start in het najaar met de werkzaamheden aan de bomen en de aanleg en renovatie van de groenvakken.

Wij hebben u (weer) nodig.
De Stichting Vrienden van de Oude Jan draagt financieel veel bij aan de planrealisering en de gemeente Rheden levert ook een grote bijdrage. En dan is er nog een belangrijke subsidie van de provincie Gelderland beschikbaar gekomen. Voorwaarde bij die subsidie is participatie door bewoners.

Wij zoeken een vrijwilliger als coördinator.
Om de inzet van de helpers bij de realisering in goede banen te leiden en vanaf voorjaar 2021 ook die van onderhoudsvrijwilligers, zoeken we iemand die dit onder zijn of haar hoede wil nemen.

Wij zoeken vrijwilligers voor onderhoud.
Na uw inbreng vorig jaar om tot een plan met veel draagvlak te komen hebben we u daarom opnieuw nodig. Wij zoeken hulp van een aantal mensen die vanaf – op z’n vroegst – oktober 2020 een bijdrage willen leveren aan de werkzaamheden, bijvoorbeeld bij de aanleg van de groenvakken. Uiteraard kan dat alleen maar als de situatie in verband met het Coronavirus dat weer toelaat.
Als het plan klaar is zijn daarna ook vrijwilligers nodig, te beginnen in het voorjaar van 2021. Dan gaat het om bijvoorbeeld het groenonderhoud: samen een paar uurtjes per maand het nieuwe parkje netjes houden. Voor gereedschap wordt gezorgd.

Wij zoeken vrijwilligers voor activiteiten.
En tenslotte, laat ook de vrijwilligers maar komen die bij willen dragen in het organiseren van activiteiten voor de buurt. Bijvoorbeeld om een keer op een zonnige middag onder de grote rode beuk iets leuks gaan doen met de kinderen uit de buurt, of misschien toch heel wat anders?

Kortom, wij hebben u nodig!
U kunt zich aanmelden op [email protected].

 

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders van gem. Rheden, namens hen,
Richard Jansen – manager Team Woon- en Leefomgeving

namens de Stichting Vrienden van de Oude Jan,
Martin Idema – voorzitter Stichting Vrienden van de Oude Jan.